1344297219 FaceBook 24x24 1344297235 Twitter 24x24 1344297239 Google 24x24 1344297242 Youtube 24x24

Transparència

D'acord amb la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern teniu disponible en aquesta web la següent informació:

Informació institucional i organitzativa:

- Junta Directiva

- Estatuts de l'entitat

- Organigrama de l'entitat

 

Memòries d'activitats:

- Memòria d'activitats 2014 (pdf)

- Memòria d'activitats 2015 (pdf)

- Memòria d'activitats 2016 (pdf)